SIA mācību centrs
Aktuāli! Apmācība pēc programmas "Autokrāvēju un elektrokrāvēju vadītājs" norisināsies 19. augustā. Piesakies!
darba_drosiba.jpg

Darba aizsardzība un drošība

Darba aizsardzība un drošība

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.749 /2010 " Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos": Darba devējs vai darba devēja norīkota persona, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem un ja darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus atbilstoši Darba aizsardzības likumam, vai darba aizsardzības speciālists iegūst vienu no šādiem zināšanu līmeņiem darba aizsardzības jomā pamatlīmeņa zināšanas, kuras apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā.

Pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzības jomā var iegūt personas, kurām ir vismaz pamatizglītība, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu, ko izstrādājusi izglītības iestāde atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apjoms ir 60 stundu, no kurām 40 stundu ir teorijas sadaļa un 20 stundu prakse.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
 • Darba vides riska faktori
 • Darba vides riska samazināšana
 • Ugunsdrošības pamati
 • Elektrodrošības pamati
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā


Apmācības  notiek saskaņā ar Mācību plānu, latviešu  valodā (pēc vajadzības - krievu valodā).

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.749 /2010 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" specializētās zināšanas apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā, kuras apjoms ir 40 stundu un kura saistīta ar attiecīgo komercdarbības veidu, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.92/2003" Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un Ministru kabineta noteikumiem Nr.99 /2005  "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" mācību iestāde piedāvā apmācības pēc šādām programmām: 

 1. Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā  un zivsaimniecībā
 2. Būvniecība, ieguves rūpniecībā un  karjeru izstrādē
 3. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanā
 4. Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanā, mazgāšanā un ķīmiskajā tīrīšanā
 5. Kokapstrādē, mēbeļu ražošanā, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā
 6. Ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā
 7. Metālapstrādē, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanā, kuģu un laivu būvē
 8. Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanā
 9. Transporta un uzglabāšanas nozarē
 10. Slimnīcu darbībā un sociālajā aprūpē ar izmitināšanu

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

 • situācija darba aizsardzības jomā attiecīgajā komercdarbības nozarē;
 • nelaimes gadījumi un arodslimības attiecīgajā komercdarbības nozarē;
 • attiecīgajā komercdarbības nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi un darba aprīkojums;
 • darba aizsardzības organizācija attiecīgajā komercdarbības nozarē;
 • darba vides riski attiecīgajā komercdarbības nozarē, to samazināšanas un novēršanas organizatoriskie un tehniskie pasākumi, novērtēšana;
 • individuālie aizsardzības līdzekļi attiecīgajā komercdarbības nozarē;
 • drošības zīmes attiecīgajā komercdarbības veidā;
 • specifiskās ugunsdrošības prasības attiecīgajā komercdarbības nozarē; 
 • rīcības organizēšana ārkārtas situācijās attiecīgajā komercdarbības nozarē